عمومی

ردیف

نام استاد

آدرس ایمیل

1

آقای علی اسکندری

 

2

آقای حسین بابایی

hbabaei2002@yahoo.com

3

آقای مهدی تابنده

 

4

آقای محمد رجاییان

golazin_1355@yahoo.com

5

آقای حبیب الله صابری نسب

 

6

خانم فاطمه صفدری

 

7

آقای رضا عاجلو

 

8

خانم فاطیما عباسی

 

9

آقای مجتبی قنبری

m.ghanbari@tafreshu.ac.ir

10

آقای امیر محمد دوست

 

11

خانم فریبا محمودی

 

12

آقای ذبیح اله نیکزاد