الکتروتکنیک

ردیف

نام استاد

آدرس ایمیل

1

خانم ندا درخشانی

Derakhshani4040@gmail.com

2

آقای آرش رحیمی

rahimi.arash@gmail.com

3

آقای جواد کنگرانی فراهانی

 

4

آقای ابوالفضل مومنی

momeni.abolfazel@gmail.com

5

آقای جواد نوازنی