مهندسی کامپیوتر

ردیف

نام استاد

آدرس ایمیل

     

1

خانم امام دوست

emamdoust_sakura@yahoo.com

2

آقای محمد بیگی

ar_beygi@yahoo.com

3

خانم آتنا سلیمانی

soleymani_1361@yahoo.com

4

آقای کاظم شجاعی

k.shojaey@gmail.com

5

خانم معصومه شعبانی

shabani.cmp@gmail.com

6

آقای حمیدرضا قاضی

 

7

آقای محمود مسعود پور

mmasoudpoor@gmail.com