مهندسی صنایع

ردیف

نام استاد

آدرس ایمیل

1

خانم شیدا بدیرزاده

 

2

آقای پیمان رضایی هزاوه

sheva10887@yahoo.com

3

خانم مرضیه کریمی