مهندسی مکانیک

ردیف

نام استاد

آدرس ایمیل

1

آقای فرشید جمشیدی

 

2

آقای جمال جنابی

 

3

آقای احمد دارابی

 

4

آقای افشین زارعی

 

5

آقای علی غیاثی فرد

 

6

آقای حسین فراهانی

Danesh_3087@yahoo.com

7

آقای عطاالله کریمی

attaoolah.karimi@gmail.com

8

آقای غلامرضا کوچکی

 

9

آقای حمید مشهدی

h-mashhadi@iau-arak.ac.ir

10

آقای علی مهاجر

a_mohadjer@hotmail.com