مهندسی شیمی

ردیف

نام استاد

آدرس ایمیل

1

خانم آسیه آخوندی

asieh.akhoondi@gmail.com

2

خانم میترا ابراهیمی نژاد

m_ebrahimy_n@yahoo.com

3

خانم راحله بیات

bayat.pooyeshshimi@gmail.com

4

آقای محمد تبرته فراهانی

 

5

خانم ساناز سپهوند

sanazsepahvand@gmail.com

6

آقای حسن فتحی نژاد جیرندهی

hfathinejad@iau-farahan.ac.ir

7

خانم سیما مهدیزاده