دفتر ارتباط با صنعت

توجه: از دانشجویان عزیز خواهشمند است برای تحویل گزارش پروژه و کارآموزی خود در هر نیمسال تحصیلی طبق جدول زیر اقدام نمایند.

نیمسال اول

حداکثر تا 20 دی ماه

نیمسال دوم

حداکثر تا 30 خرداد ماه

نیمسال تابستان

حداکثر تا 5شهریور ماه

دانلود فرم های گزارش کارآموزی

شیوه تدوین پایان نامه دوره کارشناسی