معرفی مسوول امور آموزشی، دانشجویی و فرهنگی

مشخصات فردی

نام

حسین

نام خانوادگی

مومنی

سال تولد

1357

تلفن

08638625818 داخلی 105

08638625822

آدرس پست الکترونیک

momeni.iau@gmail.com

 

سوابق تحصیلی

درجه تحصیلی

رشته تحصیلی

دانشگاه

سال اخذ مدرک

کارشناسی ارشد

حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین

1393

 

سوابق کاری و اجرایی

عنوان شغل

از سال

تا سال

سازمان یا دستگاه مربوطه

مدیر کنترل کیفیت شرکت فرش مهستان

84

85

شرکت فرش مهستان

مسوول حسابداری دانشجویی

90

95

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز مهاجران

مسوول امور آموزشی،دانشجویی و فرهنگی

97

کنون

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز مهاجران

عضو شورای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز مهاجران

95

کنون

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز مهاجران

عضو شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز مهاجران

92

کنون

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز مهاجران

عضو ستاد اقامه نماز دانشگاه آزاد اسلامی مرکز مهاجران

92

کنون

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز مهاجران